ขั้นตอนการสั่งทำ

แฟกซ์ข้อความ หรือแบบที่ต้องการทำ มาที่หมายเลข 02-2220379
หรือแนบไฟล์มากับ E-mial : order@phong-trayang.com
เพื่อ สอบถามราคา หลังจากตกลงราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โอนเงินมาให้ทางร้าน หลังจากโอนเงินแล้ว แจ้งที่ โทร 02-2220379 หรือ 01-3837787
หรือที่ E-mail : order@phong-trayang.com
หลังจากทางร้านตรวจสอบและได้รับเงินเรียบร้อย จะดำเนินการจัดทำให้
ใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน โดยประมาณ
ขี้นอยู่กับจำนวน และความยากง่ายของชิ้นงาน